szkoła pływania polecana przez mistrzów
Partnerzy
Regulamin
 1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się po opłaceniu kursu. Istnieje możliwość płatności w ratach lub jednorazowo.

Niezależnie od wybranej formy płatności, najpóźniej do 2 dni roboczych po zapisie wymagana jest wpłata zadatku  w wysokości 200 zł (opłata ta nie podlega zwrotowi). Kwota ta wchodzi w cenę kursu.

płatność jednorazowa- należy ją uiścić najpóźniej do 7 dni od rozpoczęcia kursu

płatność ratalna- harmonogram rat ustalany jest przy podpisywaniu umowy na pierwszych zajęciach. Standardowo płatność rozkładana jest na 4 raty. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą ilość rat. Płatność ratalna jest nieoprocentowana.

W przypadku nieterminowych opłat naliczane będą odsetki ustawowe.

 1. Uczestnik ma prawo do odrobienia 4 zajęć (w przypadku kursu semestralnego, kurs wakacyjny nie uwzględnia odrabiania zajęć), po zgłoszeniu nieobecności*:

- zajęcia odbywające się w tygodniu w godzinach popołudniowych (pon- pt)- nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 10:00 danego dnia

zajęcia odbywające się w tygodniu w godzinach porannych (pon- pt)- nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 16:00 poprzedniego dnia

- zajęcia odbywające się w weekendy (sob- nd)- nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedniego

a) Nieobecności należy zgłaszać wyłącznie w formie sms pod nr tel: 792 06 08 87 (basen Lakiernicza)  bądź osobiście na basenie. Nieobecności zgłaszane drogą mailową i podczas rozmowy telefonicznej nie będą uwzględniane.

b) Na odrobienie zajęć Usługobiorca ma 2 tygodnie od pojawienia się na kursie po absencji. W przypadku nie umówienia się w/w terminie możliwość odrobienia przepada.

c) W przypadku nie stawienia się na umówiony termin możliwość odrobienia przepada bezpowrotnie.

d) Za nieobecności podczas kursu Usługodawca nie zwraca pieniędzy.

e) Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr.  

 

3. Obowiązki Usługobiorcy:

a) Usługobiorca jest zobowiązany do bezwzględnego powiadomienia instruktora prowadzącego o

każdej chorobie kursanta, która może mieć wpływ na zajęcia odbywające się na basenie.

                b)  Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest znać i przestrzegać regulamin pływalni.

c) Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora prowadzącego zajęcia.

                d) Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, czepek oraz klapki.

e) Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.

 

.4. Prawa Usługodawcy:

 1. Usługodawca ma prawo usunąć uczestnika kursu w razie nie stosowania się do poleceń instruktorów, regulaminu pływalni lub stworzenia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywających na pływalni. Osoba usunięta nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów.
 2. Usługodawca ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w innym wyznaczonym terminie.

 

5. Zasady odpowiedzialności stron

 1. Usługobiorca odpowiedzialny jest za straty materialne spowodowane przez kursanta.
 2. Za rzeczy pozostawione w szatni Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

6. Postanowienia końcowe:

 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po 30 dniowym okresie wypowiedzenia.
 3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zwłoki w płatności przekraczającej 7 dni o czym musi poinformować Usługobiorcę w formie pisemnej papierowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne, odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

Przejdź na nasz profil na Facebook-u
Przejdź na nasz profil na Youtube